Regulamin organizacyjny

Zdjęcie stockowe - Paragraf

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dokumentami prawnymi, które stanowią podstawę naszej działalności.
Wśród nich znajduje się Zarządzenie Rektora wprowadzające Regulamin Organizacyjny  CTT, regulujący zasady funkcjonowania Centrum Transferu Technologii. Aktualne akty prawne dotyczące obszarów działań CTT są dostępne na BIP URK.

Zarządzenie stanowiące CTT

Załącznik 1- Regulamin organizacyjny Centrum Transferu Technologii Uniwreystetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zapraszamy też do zapoznania się z aktami prawnymi na stronie 58 poradnika od POMYSŁU do WDROŻENIA  można tam znaleźć listę aktów prawnych związanych z działalnością CTT.

Rada Nadzorująca

Organem opiniodawczo-doradczym Centrum Transferu Technologii jest Rada Nadzorująca, która działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm – Prawo o szkolnictwie wyższym, regulacji Statutu Uczelni oraz Regulamin Organizacyjny CTT wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 180/2019 z dn. 25.09.2019 r.

Do zadań Rady Nadzorującej CTT należy w szczególności:

  • opiniowanie kierunków działania CTT,
  • doradztwo, opiniowanie i inspirowanie działań CTT,
  • opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działania, w tym rocznych planów rzeczowo – finansowych,
  • przyjmowanie rocznych sprawozdań Dyrektora CTT z wykonania planu rzeczowo – finansowego oraz działalności CTT,
  • wskazywanie kandydatów na Dyrektora CTT.

Na podstawie zapisów znowelizowanego Regulaminu Rady Nadzorującej CTT kadencja Rady Nadzorującej jest czteroletnia i odpowiada kadencji władz Uczelni a jej Członków powołuje oraz odwołuje Rektor, zaś posiedzenia Rady Nadzorującej odbywają się co najmniej raz w roku. 

Członkowie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii

prof. dr hab. inż Marcin Rapacz

-

Przewodniczący

Rady Nadzorującej CTT

Koordynator dyscypliny: rolnictwo
i ogrodnictwo

prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz

-

Prorektor ds. Nauki

mgr Marcin Gałan

-

Kanclerz

Dyrektor ds. majątku i inwestycji

mgr Maciej Oleksiak

-

Główny księgowy- kwestor

prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek

-

Koordynator dyscypliny: nauki biologiczne

prof. dr hab. inż. Jarosław Socha

-

Koordynator dyscypliny: nauki leśne

dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK

-

Koordynator dyscypliny: technologia żywności i żywienia

dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK

-

Koordynator dyscypliny: inżynieria lądowa i transport

prof. dr hab. inż. Piotr Herbut

-

Koordynator dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

prof. dr hab. Marek Ptak

-

Koordynator dyscypliny: matematyka

prof. dr hab. inż. Piotr Micek

-

Koordynator dyscypliny: zootechnika i rybactwo

dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK

-

Koordynator dyscypliny: inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK

-

Koordynator dyscypliny: ekonomia
i finanse

dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK

-

Koordynator dyscypliny: nauki
o zarządzaniu i jakości

dr hab. wet. Zbigniew Arent, prof. URK

-

Koordynator dyscypliny: weterynaria

 

Komisja ds. własności intelektualnej

Zadaniem Komisji jest:

  • rozstrzyganie sporów dotyczących kwalifikacji danego dobra intelektualnego,
  • na wniosek Rektora lub Prorektora ds. Nauki opiniowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących własności intelektualnej nieuregulowanych Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wydanych,
  • kształtowanie polityki Uniwersytetu w sprawach dotyczących własności intelektualnej..

Skład osobowy:

prof. dr hab. inż. Józef Hernik (WIŚiG) – przewodniczący

dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. URK – WRE

dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK – WL

dr hab. inż. Sylwester Smoleń, prof. URK - WBiO

prof. dr hab. Anna Hrabia – WHiB

dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK - WIPiE

dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. URK - WTŻ

dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. URK – UCMW

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR