O Centrum

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie swojej działalności koncentruje się na łączeniu biznesu z nauką. Celem działalności CTT UR jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT UR należy komercjalizacja wyników badań, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

 


Struktura Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

· Zespół Transferu Technologii

· Zespół Projektów Dydaktyczno – Szkoleniowych

· Zespół Projektów Badawczo - Rozwojowych

 


Rada Nadzorująca

Organem opiniodawczo-doradczym Centrum Transferu Technologii jest Rada Nadzorująca, która działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm – Prawo o szkolnictwie wyższym, regulacje Statutu Uczelni.

Do zadań Rady Nadzorującej CTT należy w szczególności opiniowanie kierunków działań CTT oraz wieloletnich i rocznych planów działań, w tym rocznych planów rzeczowo-finansowych jak również rocznych sprawozdań Dyrektora CTT.

Na podstawie zapisów znowelizowanego Regulaminu Rady Nadzorującej CTT kadencja Rady Nadzorującej jest czteroletnia i odpowiada kadencji władz Uczelni a jej Członków powołuje oraz odwołuje Rektor, zaś posiedzenia Rady Nadzorującej odbywają się minimum cztery razy w roku.

 

Skład Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii UR na lata 2016 – 2020

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Marcin Rapacz
Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT

mgr Tomasz Szanser
Kanclerz UR

mgr Maciej Oleksiak
Kwestor UR

prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk
Dziekan Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego

prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Dziekan Wydziału Leśnego

prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur
Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR
Dziekan Wydziału Technologii Żywności

dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
Przewodniczący Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR