O Centrum

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie swojej działalności koncentruje się na łączeniu biznesu z nauką. Celem działalności CTT UR jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT UR należy komercjalizacja wyników badań, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.


CTT UR jest jednym z członków Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), powołanego w 2015 roku. 

 PACTT jest zrzeszeniem przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za komercjalizację wyników badań naukowych w uczelniach wyższych. Uczelniane Centra Transferu Technologii zajmują się transferem wynalazków i technologii ze świata nauki do biznesu (m.in. sprzedaż, licencja, wdrożenie).Obecnie PACTT zrzesza już ponad 50 krajowych Centrów Transferu Technologii.

Wspólna reprezentacja dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:

 • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
 • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Cele PACTT:

 • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk,
 • integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
 • wspólna reprezentacja członków wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.

Więcej informacji na www.pactt.pl


Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.


Rada Nadzorująca

Organem opiniodawczo-doradczym Centrum Transferu Technologii jest Rada Nadzorująca, która działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm – Prawo o szkolnictwie wyższym, regulacji Statutu Uczelni oraz Regulamin Organizacyjny CTT wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 180/2019 z dn. 25.09.2019 r.

Do zadań Rady Nadzorującej CTT należy w szczególności:

 • opiniowanie kierunków działania CTT,
 • doradztwo, opiniowanie i inspirowanie działań CTT,
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działania, w tym rocznych planów rzeczowo – finansowych,
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań Dyrektora CTT z wykonania planu rzeczowo – finansowego oraz działalności CTT,
 • wskazywanie kandydatów na Dyrektora CTT.

Na podstawie zapisów znowelizowanego Regulaminu Rady Nadzorującej CTT kadencja Rady Nadzorującej jest czteroletnia i odpowiada kadencji władz Uczelni a jej Członków powołuje oraz odwołuje Rektor, zaś posiedzenia Rady Nadzorującej odbywają się co najmniej raz w roku. 

 Skład Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii UR 

 prof. dr hab. Marcin Rapacz

 Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT

Koordynator dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo

 prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz

 Prorektor ds. Nauki

 mgr Tomasz Szanser

 Kanclerz

 Dyrektor ds. majątkowych

 mgr Maciej Oleksiak

 Kwestor

 Dyrektor ds. finansowych

 prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek

 Koordynator dyscypliny: nauki biologiczne

 prof. dr hab. inż. Jarosław Socha

 Koordynator dyscypliny: nauki leśne

 dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. UR

 Koordynator dyscypliny: technologia żywności i żywienia

 dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. UR

 Koordynator dyscypliny: inżynieria lądowa i transport

 prof. dr hab. inż. Piotr Herbut

 Koordynator dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 prof. dr hab. Marek Ptak

 Koordynator dyscypliny: matematyka

 prof. dr hab. inż. Piotr Micek

 Koordynator dyscypliny: zootechnika i rybactwo

 prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

 Koordynator dyscypliny: inżynieria mechaniczna

 dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. UR

 Koordynator dyscypliny: ekonomia i finanse

 dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR

 Koordynator dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości

 dr hab. wet. Zbigniew Arent, prof. UR

 Koordynator dyscypliny: weterynaria

 prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus

 Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki

 


Komisja ds. własności intelektualnej

 
Zadaniem Komisji jest:

 • rozstrzyganie sporów dotyczących kwalifikacji danego dobra intelektualnego,
 • na wniosek Rektora lub Prorektora ds. Nauki opiniowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących własności intelektualnej nieuregulowanych Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wydanych,
 • kształtowanie polityki Uniwersytetu w sprawach dotyczących własności intelektualnej..

Skład osobowy:

prof. dr hab. inż. Józef Hernik (WIŚiG) – przewodniczący

dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. URK – WRE

dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK – WL

dr hab. inż. Sylwester Smoleń, prof. URK - WBiO

prof. dr hab. Anna Hrabia – WHiB

dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK - WIPiE

dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. URK - WTŻ

dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. URK – UCMW

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR