Konkurs „Grant na Innowacje”

Konkurs „GRANT NA INNOWACJE” na prace przedwdrożeniowe

Zapraszamy wszystkich pracowników UR do złożenia wniosku o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego.

Środki będą przeznaczone na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „GRANT NA INNOWACJE”  80 000,00 zł netto

Konkurs organizowany jest w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. Projekt koordynowany jest przez Centrum Transferu Technologii UR.

Chętnych do udział w konkursie bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz o złożenie odpowiednich dokumentów.

Ostateczny termin składania wniosków: 20 maja 2019 r. do 15:30

 

Wnioski należy składać w CTT UR przy al. Mickiewicza 21, pokój nr 4. 

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty dostępne są w załącznikach na stronie Centrum Transferu Technologii UR. Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z dokumentem  na temat poziomu gotowości technologicznej (TRL) –  załącznik nr 6.

 

Link do Konkursu : https://ctt.urk.edu.pl/index/site/5727/6880

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  • Czy ilość znaków wskazana we Wniosku Aplikacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, zawiera spacje?

Tak.

  • Czy w skład zespołu badawczego może zostać zaangażowana osoba spoza Uniwersytetu Rolniczego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu (§2) w skład Zespołu badawczego mogą wchodzić pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę, doktoranci i studenci. Przy czym, w świetle zapisów „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” (§15 pkt. 7) włączenie do Zespołu badawczego studentów i doktorantów nie zatrudnionych na Uczelni wymaga uprzedniego zawarcia umowy przenoszącej prawa majątkowe do wypracowanej przez nich własności intelektualnej na rzecz Uczelni.

  • Czy złożenie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej jest dopuszczalne?

Uzupełniony i podpisany przez wskazane na formularzach osoby wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: inkubator2@urk.edu.pl (wszystkie załączniki w formie PDF, budżet w wersji EXCEL oraz PDF), jak również w wersji papierowej w siedzibie Centrum Transferu Technologii (al. A. Mickiewicza 21, pok. 4) do dnia 20.05.2019 r. do godziny 15.30.

  • Czy jest obowiązek założenia spółki spin – off?

Wskazana w punkcie 8 Wniosku Aplikacyjnego „Gotowość Zespołu badawczego do założenia spin – off” jest deklaracją, która nie pociąga za sobą obowiązku założenia spółki.

  • Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym w grancie?

Koszty VAT-u nie są kosztem kwalifikowalnym w Konkursie. Kierownik grantu musi zabezpieczyć środki na pokrycie podatku VAT w budżecie Katedry/Instytutu/Wydziału.

  • Czy w ramach projektu Członkom zespołu badawczego przysługuje wynagrodzenie?

Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację grantu mogą być wypłacone na podstawie dodatku specjalnego za zwiększony zakres obowiązków. Wysokość przyznanych wynagrodzeń nie może przekroczyć 10% realnie wykorzystanego budżetu grantu na dzień 15.10.2019 r. Koszty wynagrodzenia „brutto brutto” należy oszacować w budżecie projektu przy uwzględnieniu już otrzymywanych dodatków. Po weryfikacji poniesionych kosztów w październiku, dodatki specjalne zostaną wypłacone w miesiącach: listopad, grudzień 2019 r.. Wysokość zaplanowanego w budżecie grantu wynagrodzenia musi zawierać koszt XIII pensji, która zostanie wypłacona w I kwartale 2020 r. Wysokość wnioskowanych wynagrodzeń zostanie skonsultowana z Działem Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem UR.

  • Czy w grancie istnieje możliwość rozliczenia delegacji Członków Zespołu?

Zgodnie z zapisami Regulaminu i wytycznymi odnośnie kwalifikowalności kosztów, w projekcie można rozliczyć delegacje Kierownika grantu. Kosztem kwalifikowalnym są również pozostałe koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych Kierownika, związanych z tematyką grantu, jak również z promocją uzyskanych wyników, m. in. opłaty konferencyjne, noclegi, przejazdy autostradą. Wszystkie koszty należy zaplanować w budżecie projektu.

  • Czy wyniki uzyskane w ramach Projektu mogą zostać opublikowane?

Tak, wyniki prac przedwdrożeniowych można publikować. Należy jednak pamiętać, aby nie ujawniać istoty rozwiązania przed ewentualnym zgłoszeniem do ochrony przed Urzędem Patentowym RP. Koszty publikacji są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

  • Czy konieczne będzie przedstawienie prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Członkowie Komitetu Inwestycyjnego mają możliwość wezwania Kierownika grantu do zaprezentowania swojego pomysłu. Prezentacja powinna zostać opracowana na szablonie przesłanym przez Organizatora Konkursu i zawierać maksymalnie 5 slajdów przedstawiających idee pomysłu, planowany efekt oraz możliwe zastosowanie w praktyce.

  • Czy po rozstrzygnięciu konkursu planowane jest spotkanie informacyjne?

Tak, po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne dla Kierowników grantów zakwalifikowanych do realizacji. Podczas spotkania zostaną wyjaśnione kwestie związane z obiegiem dokumentów oraz rozliczeniem finansowym grantu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR