Lipiec 2023
Udostępnij:

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Grant na Innowacje"


Celem konkursu „Grant na Innowacje – Edycja III” jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL.


Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje – Edycja III” wynosi 100 000 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową.


Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Konkurs ma charakter warunkowy co oznacza, że przyznanie wsparcia finansowego jest zależne od otrzymania dodatkowych środków przez Uniwersytet w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Rolniczego (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) oraz zespoły badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego.
 2. Prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych do konkursu muszą w całości należeć do Uniwersytetu Rolniczego.
 3. Składane wnioski powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań, mających co najmniej 3. poziom TRL.

Procedura naboru:
Nabór wniosków w trybie konkursu warunkowego, na zasadach określonych w regulaminie uczestnictwa w konkursie „Grant na innowacje – Edycja III”
Wniosek stanowi załącznik nr: 1, 2, 3, 4, 5 do regulaminu

Ocena złożonych wniosków:

 1. Etap I – ocena formalna wniosków – dokonywana przez przedstawicieli organizatorów konkursu
 2. Etap II – ocena merytoryczna wniosków – dokonywana przez członków komitetu inwestycyjnego
 3. Wyniki – opublikowana lista rankingowa najlepszych wniosków

Przyznanie wsparcia:

 1. Wsparcie finansowe w ramach konkursu zostanie przyznane pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków przez Uniwersytet w związku z przedłużeniem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0
 2. Prace przedwdrożeniowe wskazane we wnioskach zgłaszanych w ramach niniejszego konkursu nie mogą być finansowane w ramach innych środków
 3. Wsparcie finansowe w ramach konkursu przyznane jest na podstawie umowy wewnętrzne
 4. Kierownik grantu od momentu zawarcia umowy wewnętrznej na realizację prac przedwdrożeniowych może rozpocząć dokonywanie wydatków, na zasadach określonych w regulaminie
 5. Wszelkie zmiany w realizacji grantu mogą zostać dokonane wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń z organizatorami konkursu

Zasady realizacji grantu:

 1. Zakup towarów lub usług w ramach przyznanej kwoty grantu musi być dokonywany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem zasady konkurencyjności
 2. Kierownik grantu jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu częściowego (w połowie okresu realizacji grantu) oraz raportu końcowego z realizacji prac przedwdrożeniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od rozliczenia ostatniego wydatku w grancie

Regulamin uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" - Edycja III Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach programu  "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.


Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 - Wniosek aplikacyjny główny
Załącznik 3 - Budżet grantu
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące zakazu podwójnego finansowania
Załącznik 5 - Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu
Załącznik 6 - Poziomy gotowości technologicznej (TRL)
Załącznik 7 - Projekt umowy wewnętrznej na wsparcie Pracy przedwdrożeniowej w ramach Konkursu "Grant na Innowacje" - Edycja II

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR